Regulamin

Regulamin zawodów strzeleckich Creedmoor Poland 2014
Organizator Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, oraz KS Świt Starachowice,

Cel zawodów
Popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego, integracja środowisk strzeleckich, rywalizacja sportowa, uczczenie 140 rocznicy najsłynniejszych długodystansowych zawodów strzeleckich XIX wieku.
Miejsce i czas zawodów
Strzelnica Casull Long Range Skarżysko Kamienna Poland 27.09.2014
Broń
Dowolny jednostrzałowy karabin odprzodowy, odtylcowy rozdzielnego ładowania , lub odtylcowy centralnego lub bocznego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1899 roku, w kalibrze od o,375 do 0,50 cala. Oryginał lub replika
Przyrządy celownicze

Otwarte ,lub mechaniczne, odpowiadające czasom powstania oryginału, z wyłączeniem przyrządów optycznych.
Amunicja
Dopuszcza się elaborację wyłącznie prochem czarnym, substytuty typu pyrodex, Triple 7 , oraz ładunki mieszane –zakazane.
Pociski

Odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe , ze stopu ołowiu, z pierścieniami smarnymi, lub w owijce papierowej stosowanie gas checks zakazane.

Dystanse
800, 900, 1000 yardów.

Tarcza

Oryginalna historyczna tarcza I Creedmore Match 1874
o wymiarach 12 x 6 stop.(wzór tarczy oraz punktowanie stref na tarczy w załączniku do regulaminu)
Punktacja

2,3,4 punkty w zależności od strefy na tarczy. Przestrzelina dotykająca linii rozgraniczającej strefy punktowe zaliczana jest do wyższej strefy punktowej
Postawa strzelecka
Dowolna, zakaz stosowania pasów, współczesnych rękawic i współczesnych kurtek i butów strzeleckich, zakaz podpierania broni przy strzale o jakikolwiek przedmiot.

Procedura strzelania.
W zawodach uczestniczą wyłącznie drużyny w składzie 6 strzelców. Klasyfikacja indywidualna, traktowana jako posiłkowa liczona będzie odrębnie w ramach wyniku uzyskanego w drużynie, o ile warunki techniczne pozwolą na zindywidualizowanie wyniku uzyskanego przez poszczególnego zawodnika .
Drużyny o mniejszym składzie osobowym mogą być dopuszczone do rywalizacji, jednakże wynik takiej drużyny będzie liczony w oparciu o rzeczywiście uzyskany rezultat przez strzelających zawodników, przy czym nie mogą oni oddać strzałów jakie oddali by strzelcy brakujący do ukompletowania drużyny.
Liczba strzałów

Na każdym dystansie 15 strzałów na zawodnika
Czas

Drużyna ma 90 minut na oddanie strzałów na danym dystansie. Drużyna oddaje strzały do jednej tarczy.
Kolejność oddawania strzałów ,oraz pozostałe kwestie oddania strzałów przez drużynę pozostawia się decyzji wyznaczonego wcześniej kapitana drużyny.
Przed każdą serią ocenianą drużyna ma prawo do 30 minutowej tury treningowej, w trakcie której oddana może być dowolna ilość strzałów.
Czyszczenie broni pomiędzy strzałami dozwolone.
Korzystanie z pomocy obserwatorów dozwolone.
Punktacja-zgodnie z przestrzelinami na tarczy, o wyniku decyduje suma punktów uzyskana na 3 dystansach.
W przypadku równej liczby punktów znaczenie ma liczba trafień liczonych jako „4”, w przypadku dalszej równej liczby decydują trafienia liczone jako „4” uzyskane na dystansach 1000, 900, 800 yardów.
W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy zgodnie z zasadami powyżej odpowiednio liczone będą trafienia punktowane jako „3” a następnie „2”

Zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z regulaminem strzelnicy, oraz przepisami PZSS i SASS
Nagrody
Dyplomy, medale ,puchary.
W przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.

Opłata startowa 900 zł od drużyny (150 zł od zawodnika )
Organizator zapewnia napoje i posiłek w trakcie zawodów
W przypadku zorganizowania dnia treningowego przed zawodami opłata za dzień treningowy jak wyżej.
W przypadku gdyby nie było możliwe wyłonienie drużyn o składzie 6 osobowym zawody przeprowadzone zostaną w składzie drużyn o odpowiednio mniejszym składzie, nie mniejszym jednak niż 4 osoby. Decyzje w tym zakresie podjęte zostaną w trakcie rejestracji, bezpośrednio przed zawodami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zakresie procedury i czasu strzelań .

Przewidziany program czasowy:
26 IX 2014 (dzień treningowy):
10 – 16

27 IX 2014 (dzień zawodów):

9 – 16 (przerwa obiadowa 12 -13)